ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 
logo-IGUD


אתר האיגוד    חברים מפרסמים  מכללה  • אירועים  • שירותי ייעוץ • הלוואות • מועדון הטבות  • צור קשר

 

רישוי קבלני כ"א, קבלני שירותים ולשכות פרטיות

כל מה שרציתם לדעת על רישוי קבלני כ"א, קבלני שירותים ולשכות פרטיות

תנאי הסף לרישוי, שלבי ההליך ושאלות כלליות

ש: מהם תנאי הסף לקבלת רישיון קבלן כח-אדם?

ת: 1. שלוש שנות ניסיון בניהול כח אדם או במתן שירות כח אדם של מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו.

2. המצאת ערבות בנקאית כנדרש על ידי משרד התמ"ת.

3. בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם.

4. קיומם של תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים – על משרדו של המבקש להיות בעל גישה לאנשים עם מוגבלויות, בעל תנאים סניטריים נאותים, בעל חדר המתנה ובעל חדרי ראיונות מופרדים.

* הערה: שקיפות בהתנהלות החברה\עסק מול הרשות הינה תנאי בסיסי בו יש לעמוד לאורך הליך הרישוי, ואף בתקופת החזקת הרישיון.

ש: מהם תנאי הסף לקבלת רישיון קבלן שירות?

ת: 1. המבקש, או המנהל מטעמו, לפי העניין, הם בעלי ניסיון ניהולי או עסקי של שנה אחת לפחות, וכן בעלי ידע בתחום זכויות עובדים.

2. המצאת ערבות בנקאית כנדרש על  ידי משרד התמ"ת.

3. בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן שירות.

4. קיומם של תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים – על משרדו של המבקש להיות בעל גישה לאנשים עם מוגבלויות, בעל תנאים סניטריים נאותים.

5. קבלן שירות בתחום האבטחה והשמירה חייב ברישיון בתוקף מטעם משרד המשפטים. ל"חברה בע"מ" נדרש רישיון תאגיד שמירה, ל"עוסק" או "שותפות" ,נדרש רישיון משרד לשירותי שמירה.

* הערה: שקיפות בהתנהלות החברה\עסק מול הרשות הינה תנאי בסיסי בו יש לעמוד לאורך הליך הרישוי, ואף בתקופת החזקת הרישיון.

ש: מהם תנאי הסף לקבלת רישיון לקיום לשכה פרטית?

ת: 1. מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו, לפי העניין, הוא בעל ידע בתחומים ובהיקף שקבע השר.

2. קיומם של תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים – על משרדו של המבקש להיות בעל גישה לאנשים עם מוגבלויות, בעל תנאים סניטריים נאותים, בעל חדר המתנה ובעל חדרי ראיונות מופרדים.

3. מבקש הרישיון, בעל תפקיד בכיר בעסקו או בעל עניין באחד מהם, לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין מבקש הרישיון ראוי לעסוק כלשכה פרטית.

4. בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון לא הפעיל השר סמכות מן הסמכויות המפורטות להלן כלפי מבקש הרישיון, בעל תפקיד בכיר בעסקו, או בעל עניין באחד מהם:

            (א) אי חידוש רישיון, ביטולו, התנאתו בתנאים או סיוגו.

            (ב) הוצאת צו סגירה.

            (ג) אי חידוש רישיון, ביטולו או סיוגו לפי הוראות סעיפים 2(ג) או 6(א) לחוק העסקת עובדים על

                 ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-1996.

* הערה: שקיפות בהתנהלות החברה\עסק מול הרשות הינה תנאי בסיסי בו יש לעמוד לאורך הליך הרישוי, ואף בתקופת החזקת הרישיון.

ש: איך אדע אם אני צריך רישיון קבלן כ"א או רישיון קבלן שירות?

ת: סעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח-אדם, התשנ"ו-1996, מגדיר את התחומים הנ"ל:

• קבלן שירות – מי שעיסוקו במתן שירות באמצעות עובדיו, אצל זולתו, באחד או יותר מהתחומים הבאים: שמירה, אבטחה וניקיון.

• קבלן כ"א – מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו.

*הערה: באם הגדרת פעילות החברה/ עסק איננה חד משמעית, אנו ממליצים להיוועץ עם גורם משפטי ובכפוף להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח-אדם, התשנ"ו-1996.

ש: מהם השלבים שיש לעבור עד לקבלת הרישיון?

ת: שלב ראשון לאחר קבלת מסמכי הבקשה הוא בדיקה שכל המסמכים הנחוצים נמצאים בתיק הבקשה, ואם המבקש יודע כי חסרים מסמכים, רצוי שיידע את הרשות מתי באפשרותו להשלימם. אם המבקש מגיש מסמכים, וקיים חוסר מתחיל הליך השלמת מסמכים. רק לאחר השלמת כלל המסמכים הנדרשים – יחל הטיפול בתיק.

בשלב השני נעשית בחינת המסמכים, אימותם, והעברת המסמכים הרלבנטיים לגופים חיצוניים (רישום פלילי, וכו')

בשלב השלישי נשלח ביקור למשרדי מבקש הרישיון בכדי לוודא כי משרדו עומד בתנאי הסף.

בשלב הרביעי מוזמן מבקש הרישיון למשרדנו לראיון אישי. מבקשי רישיון קבלן שירות נדרשים במעמד הריאיון גם למבחן ידע בנושא דיני עבודה. לעיתים יידרש מבקש הרישיון להגיע למשרדנו להבהרות ביחס לבקשתו.

בשלב החמישי נדרש מבקש הרישיון (להוציא מבקש רישיון ל"קיום לשכה פרטית") להפקיד ערבות בנקאית המחושבת בהתאם להיקף פעילותו על-פי תקנות הערובה.

בשלב השישי מונפק הרישיון לאחר הגשת הערבות.

* הערות: - לא ניתן לדלג בין השלבים. כל שלב תלוי בהשלמת קודמו.

   - אי שיתוף פעולה עם הרשות יביא לסגירת תיק הבקשה לרישיון.

  - אי המצאת ערבות במועד הנדרש עלולה להביא לסגירת תיק הבקשה.

ש: מהו משך ההליך?

ת: משך ההליך הוא עד שלושה חודשים מיום קבלת הבקשה במשרדנו בשלמותה (כלומר לאחר השלמות המסמכים).

ש: איזה ניסיון נדרש מהבעלים/המנכ"ל כדי לקבל רישיון קבלן כ"א/שרות?

ת: קבלן שירות נדרש בשנה אחת לפחות של ניסיון ניהולי, ואילו קבלן כוח אדם נדרש בשלוש שנות ניסיון בניהול כוח אדם.

ש: האם אני חייב לפעול מתוך משרד שנפרד מדירת מגוריי גם אם איני מקיים ראיונות פרונטאליים?

ת: אין לעסוק כקבלן שירות/כ"א ו/או כלשכה פרטית מתוך דירת מגורים. זאת אף אם אין המבקש מקיים ראיונות פרונטאליים, חייבת להיות הפרדה מוחלטת בין דירת המגורים למשרד.

ש: מדוע אני חייב גישה לבעלי מוגבלויות במשרדי אם איני מעסיק בעלי מוגבלויות?

ת: נגישות המשרד לאנשים עם מוגבלויות הינה תנאי סף לקבלת רישיון ואינה נועדה לשרת את עובדי מבקש הרישיון בלבד, אלא גם את לקוחותיו, ספקיו וכו'.

ש: מהו רישיון לקיום לשכה פרטית?

ת: סעיף 62 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, מגדיר תחום זה:

• לשכה פרטית – "מי שעיקר עיסוקו או מקצתו בתיווך עבודה".

• תיווך עבודה – "הפגשה, בתמורה או שלא בתמורה, בין מעסיק או מי שזקוק לעובד לבין מבקש עבודה, לשם העסקת מבקש העבודה אצל מציע העבודה"

לשכה פרטית עוסקת בתיווך מועמד לעבודה – למקום עבודה, כשמלאכת התיווך מסתיימת בהשמתו בעבודה.

ש: האם נדרשת ערבות בנקאית או תשלום אגרה לרישיון לשכה פרטית?

ת: קבלת רישיון לשכה פרטית איננה כרוכה בתשלום אגרה או בהפקדת ערבות בנקאית, מאחר ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין מבקש העבודה ללשכה הפרטית.

ש: מהן עילות הסירוב\שלילה לרישיון?

ת: 1. אי עמידה בתנאי הסף האמורים לעיל.

2. הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי.

3. חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון.

4. מבקש הרישיון הפר תנאי שברישיון.

5. מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם/שירות.

6. מבקש הרישיון הוכרז פושט רגל או פסול דין, ואם הוא תאגיד - ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהתאגיד החליט על פירוק מרצון.

7. מבקש הרישיון הפר חובה מהותית מהחובות המוטלות עליו על פי הוראה שבחיקוק, בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה המעניק זכויות לעובדים, לאחר שניתנה לו התראה.

8. במידה והוגש נגד בעל רישיון כתב אישום לפיו הוא עלול להיות מורשע בעבירה כאמור בסעיף 4 או הוגשה בקשה להכרזתו כפושט רגל, ואם הוא תאגיד - הוגשה בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים.

* טרם שימוש בעילות הסירוב\שלילה תינתן למבקש הרישיון האפשרות להעלות טענותיו בכתב, כנדרש בחוק. טענותיו של המבקש יבואו בשיקולי ההחלטה של משרד התמ"ת.

ש: האם אני חייב ברישיון גם אם אני עוסק מורשה ולא חברה פרטית?

ת: הגדרות סעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח-אדם, התשנ"ו-1996, נכללים על כלל העוסקים בתחום זה, ללא הבדל באם מדובר בחברה פרטית, עוסק מורשה, עמותה וכו'.

ש: האם יש מניעה בהחזקת שני רישיונות שונים, למשל רישיון קבלן שירות ורישיון קבלן כ"א?

ת: אין מניעה בהחזקת שני רישיונות שונים, כל עוד נעשית הפרדה בדיווחים בין העובדים בתחומים השונים.

ש: מהו מספר העובדים המינימלי המחייב אותי בהחזקת רישיון קבלן כ"א/שרות?

ת: חובת רישוי קבלן כ"א ו/או שירות מחייבת את כל מי שמעסיק שני עובדים ומעלה.

• קבלן שירות – "מי שעיסוקו במתן שירות באמצעות עובדיו..."

• קבלן כ"א – "מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו..."

ש: האם ניתן להעסיק/ להשים עובדים זרים בכפוף לרישיון קבלן כ"א/ קבלן שירות/ לשכה פרטית?

ת: כלל הרישיונות המונפקים על-ידי משרדנו מתירים העסקת עובדים ישראלים בלבד.

ש: האם מספיקה חתימת יועץ מס על מסמכי הבקשה או שחייב לחתום רואה חשבון בלבד?

ת:. לעוסק מורשה/ זעיר/ שותפות מספיקה חתימה של יועץ מס ואין חובה בחתימה של רואה חשבון. כאשר מדובר בחברה בע"מ נדרשת חתימה של רואה חשבון בלבד

ש: האם אני יכול להוציא רישיון לפני פתיחת תיק עוסק מורשה?

ת: אין אפשרות להנפיק רישיון טרם קבלת אישור עוסק מורשה מאחר והרישיון ניתן על שמו של העסק ושל העוסק.

ש: מה כולל המבחן שיש לעבור לשם קבלת רישיון קבלן שירות?

ת: המבחן למבקשי רישיון קבלן שירות הינו בנושא דיני עבודה. ניתן למצוא מקבץ שאלות ותשובות כאן כדי להתכונן למבחן כראוי.

ש: כיצד אוכל לדעת אם חברה שאני מעוניין להתחיל לעבוד איתה מחזיקה ברישיון קבלן כ"א/ קבלן שרות/ לשכה פרטית?

ת: שמות החברות המחזיקות ברישיון קבלן כ"א/קבלן שירות/לשכה פרטית בתוקף מפורסמות באתר משרדנו:

לצפייה ברשימת קבלני שירות לחצו כאן

לצפייה ברשימת קבלני כח-אדם לחצו כאן

לצפייה ברשימת לשכות פרטיות לחצו כאן

ערבות בנקאית

ש: מאיזה חודש יש לדווח בגיליון דיווח נתונים לצורך הכנת ערבות?

ת: יש לדווח בגיליון הנתונים על 12 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה. במידה ולא הייתה פעילות יש לציין את המס' 0 בכלל העמודות

ש: מה הכוונה ב"עובדי סגל" המצוין בגיליון דיווח נתונים לצורך הכנת ערבות?

ת: עובדי הסגל אלו עובדי הפרסונל של המשרד  אשר אינם מבצעים עבודה אצל הזולת.

ש: איך נעשה חישוב הערבות?

ת: חישוב סכום הערובה נעשה על בסיס דו"חות כספיים מלאים ומאושרים  - אחרונים  - של קבלן כוח האדם או קבלן השירות, מאזני בוחן עדכניים שלו וכן דיווחיו השוטפים לרשויות מס הכנסה, והכל באישור רואה חשבון מוסמך או יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס.

הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

(1) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 169,140 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או 33,828 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(2) לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 169,140 שקלים חדשים ושאינן עולות על 328,727.97 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% משכר העבודה כאמור או 169,140 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

(3) לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 328,727.97 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 246,545.22 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם.

ש: האם צריך להעביר למשרדכם ערבות חדשה בעת חידוש הרישיון?

ת: אין חובה בהעברת ערבות חדשה, ניתן להאריך ערבות קיימת ולעדכן את סכום הערבות בהתאם לדרישה. זאת בתנאי שלא חלה גדילה של 20% ומעלה בהיקף פעילות החברה.

ש: האם ניתן להאריך ערבות קיימת ולהוסיף הפרש בנפרד באם נדרש?

ת: ניתן להאריך תוקף של ערבות קיימת ולהוסיף את הפרש הסכום בערבות נפרדת, אך גם ניתן לעדכן את סכום הערבות באמצעות כתב הארכה.

ש: האם ניתן לשנות נוסח של הערבות?

ת: נוסח הערבות הוא קבוע ואינו ניתן לשינוי. יש להיצמד לנוסח שבדוגמה אשר נשלחת יחד עם מכתב דרישת הערבות ממשרדנו. ודא כי נוסח הערבות שהונפק בעבורך תואם את דוגמת הנוסח שקיבלת ממשרדנו, על מנת למנוע חזרתך לבנק לשם תיקונו.

ש: כמה זמן מיום הגשת הערבות מונפק הרישיון?

ת: הרישיון מונפק מספר ימים לאחר הגשת הערבות ונשלח באמצעות דואר רשום לכתובת החברה/ העסק בלבד.הרישיון לא נמסר באופן ידני, ולא נשלח לת.ד..

ש: ערבות בנקאית כרוכה בעמלה גבוהה בבנק. האם אפשר להביא שיק בנקאי במקומה?

ת: אין אפשרות להעביר למשרדנו שיק בנקאי. ניתן להעביר למשרדנו ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח.

ש: אני מבקש רישיון קבלן כ"א וגם קבלן שירות, האם נדרשות שתי ערבויות נפרדות?

ת: לא נדרשות שתי ערבויות נפרדות, חישוב הערבות מכסה את כלל העובדים בשני התחומים השונים ולפיכך נדרשת ערבות אחת.

ש: האם ניתן לקבל הפחתה בסכום הערבות?

ת: אם הנך צד להסכם קיבוצי אתה זכאי להנחה של 10% מגובה הערבות. לשם כך עליך להמציא את המסמכים הבאים:

א. אישור על היותך צד להסכם הקיבוצי

ב. לגבי הסכם קיבוצי מיוחד - ההסכם הקיבוצי ופרטי הרישום של ההסכם אצל הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרדנו.

ג. לגבי  הסכם קיבוצי כללי תקף - אם הנך חבר בארגון מעבידים שהוא צד, עליך להמציא אישור מארגון המעבידים שהוא צד להסכם כאמור, המוכיח את חברותך בארגון.

טפסים ויצירת קשר

ש: היכן ניתן למצוא את טפסי הבקשה לרישיון?

ת: טפסי בקשה לרישיונות ניתן להוריד מאתר משרד התמ"ת בשלוש הדרכים הבאות:

1. עמוד הבית        שירותים נבחרים       טפסים         אכיפה והסדרת חוקי עבודה

2. עמוד הבית        רגולציה ואכיפה        מנהל הסדרה ואכיפה        מידע למעסיקים       רישיונות והיתרים

3. באמצעות כתובת אתר מקוצרת www.moital.gov.il/rishui-avoda

ש: האם ישנם דגשים מיוחדים לעניין מילוי הטפסים?

ת: כן. להלן הנחיות ודגשים למילוי הטפסים. לתשומת לבכם, מילוי הטפסים כנדרש יכול לחסוך עבורכם זמן רב וטרחה.

1. טופס בקשה לרישיון: למלא את כל הסעיפים- בדגש על כתובת דוא"ל.

2. קורות חיים + אסמכתאות: יש לצרף קורות חיים בפירוט עפ"י שנים, כמו כן חובה להביא אסמכתאות לניסיון ניהולי. במידה ומבקשים רישיון קבלן כוח אדם, חובה להביא אסמכתאות לניסיון ניהולי של 3 שנים בניהול כוח אדם.

3. תעודת רישום מרשם החברות: יש לוודא כתובת עדכנית ב-BDI.

4. נספח ד' – תיאור משרדי חברה: יש לוודא שהמשרד עונה על דרישות החוק כגון נגישות לבעלי מוגבלויות, תנאים סניטריים. במידה ומתבקש גם רישיון כוח אדם - חובה חדר ראיונות/  מחיצה במשרד לצורך קיום ראיונות.

5. העתק מחוזה שכירות: יש לוודא שהחוזה בתוקף.

6. טבלת דיווח נתונים לצורך הכנת ערבות: יש להזין את העמודים בעמודות המתאימות עפ"י השירות שניתן (שמירה/ ניקיון/ כ"א), כמו כן לוודא הפרשה לביטוח לאומי במשבצת המתאימה. במידה וזה ח.פ – דרוש חתימה של רואה חשבון. במידה וזה ע.מ. אפשרי גם חתימה של יועץ מס.

7.רישיון שמירה: לח.פ. – רישיון שמירה לתאגיד שירותי שמירה.

                             לע.מ. – רישיון למשרד שירותי שמירה.

                             *הערה: יש לוודא כי הרישיון חתום על ידי משרד המשפטים.

8. טופסי 102 מביטוח לאומי ומס הכנסה: במידה והתשלום מתבצע באופן מקוון דרך האינטרנט, יש להוסיף חתימת רואה חשבון (במידה וזה חברה)/ יועץ מס (במידה וזה ע.מ.) על הטפסים מהאינטרנט.

9. טופס הסכמה לקבלת מידע פלילי: יש לצרף עבור כל עובד בכיר.

10. טופס הסכמה לקבלת מידע מאגף האכיפה: יש לצרף עבור כל עובד בכיר.

11. טופס תצהיר בדבר היעדר תביעות אזרחיות בדיני עבודה חתום ע"י עו"ד: יש להקפיד למלא את כל הסעיפים.

12. הצהרה בדבר קבלני משנה וחברות נוספות: יש להקפיד למלא את כל הסעיפים.

ש: כיצד יש להעביר את טפסי הבקשה?

ת: החל מה-25.11.12 יש לסרוק ולצרוב על גבי דיסק את כלל הטפסים הנדרשים. בקשות שיוגשו ללא דיסק לא יטופלו. להלן הנחיות לסריקת המסמכים:

- יש לשמור כל קובץ בנפרד 

-  יש לתת לכל מסמך כותרת המעידה על תוכנו, לצד תאריך הפקתו. לדג': "חוזה שכירות – דצמבר 2012", "טופס 102 ביטוח לאומי – ינואר 2013", "בקשת רישיון חדש 25.12.2012" וכדומה

- את המסמכים יש לשמור בפורמט PDF או JPEG בלבד

ש: האם עדיף להגיע אליכם עם הטפסים והדיסק או שניתן לשלוח בדואר רשום?

ת: אין הבדל באופן הגשת המסמכים והדיסק. ניתן להגיע בהתאם לשעות הקבלה כל יום בין השעות 09:00 – 14:00 או לשלוח את המסמכים והדיסק למשרדנו באמצעות דואר/שליח.

ש: האם ניתן לשלוח אליכם את הטפסים באמצעות הפקס?

ת: אין להעביר את מסמכי הבקשה לרישיון חדש או חידוש באמצעות פקס, מסמכים שיגיעו בפקס לא יטופלו.

ש: מהן שעות קבלת קהל במשרדכם?

ת: שעות קבלת קהל במשרדנו הן בין ימים א-ה משעה 9:00 ועד השעה 14:00. אין אפשרות להשאיר מסמכים ודיסקים שלא בשעות קבלת קהל.

ש: מהן שעות המענה הטלפוני במשרדכם?

ת: שעות המענה הטלפוני במשרדנו הן ימים א' עד ה' בין השעות 9:00 בבוקר ועד 13:00 בצהריים.

ש: שלחתי לכם מסמכים שנתבקשתי להשלים, כיצד אוכל לדעת שקיבלתם אותם?

ת: באמצעות דוא"ל לכתובת:   כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת . יש לציין בשורת הנושא עבור מי מיועדת הפנייה. או באמצעות טלפון של מזכירות האגף: 03-7347426

ש: האם ניתן להגיע למשרדכם ולקחת את הרישיון באופן ידני לאחר הנפקתו?

ת: לא. הרישיון אינו נמסר באופן ידני ולא נשלח העתק בפקס, אלא באמצעות דואר רשום לכתובת החברה/העסק שנמסרה למשרדנו על-ידי מבקש הרישיון.

נשמח לענות על כל שאלה נוספת –

בדוא"ל: /*' );/*]]>*/" style="color: #427da4;"> כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

בפקס: 03-5611350

בטלפון: 03-7347426

 

מקור : אתר משרד הכלכלה 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F0419E23-73DB-4898-9251-050DAA7016DD.htm