ביז-טק Biz-Tec - שיווק עסקים, כנסים והדרכות
 מגזין דיגיטלי - פורטל ספקים B2B - מועדון עסקים VIP 

רגע לפני סוף השנה: כך תחסכו מס על השקעותיכם

רגע לפני סוף השנה: כך תחסכו מס על השקעותיכם
רו"ח צבי פרידמן, ראש חטיבת המס בפירמת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte בריטמן אלמגור זהר, מגיש צרור עצות שימושיות שיעזרו לכם לשלם פחות מס 

כשירות לאלה מכם המבקשים להקטין את תשלומי המס על השקעות בבורסה בארץ ובחו"ל, קיבצנו שורת טיפים. לצורך הכנתה נעזרנו ברו"ח צבי פרידמן, שותף וראש חטיבת המס בפירמת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte בריטמן אלמגור זהר.

הנה העצות שיחסכו לכם כסף:

למכור ניירות ערך מופסדים

המס על רווחים מניירות ערך מבוסס על עיקרון המימוש. לכן ממליץ רו"ח פרידמן, למשקיעים שיש להם הכנסות מדיבידנדים וריביות בגין ניירות ערך אשר לא קוזזו במלואם כנגד הפסדים בשוק ההון, "למכור ניירות ערך שטמון בהם הפסד. זאת כדי לקזז כנגדם רווחים אחרים בתיק, דיבידנדים וריביות, ובדרך זו לשלם פחות מס. אם נוכה מס במקור בגין אותן הכנסות, יהיה צורך בהגשת דו"ח למס הכנסה ובקשת החזר מס".

לבקש אישורים על עמלות
כאשר הבנקים מעבירים לחשבון הלקוח הכנסות מריבית על אג"ח או מדיבידנדים על מניות, הם גובים עמלה על השירות. בנוסף, הם מנכים על ההכנסה ברוטו מס של 20%, זאת ללא קיזוז העמלה שהם גובים. לדברי רו"ח פרידמן, "הציבור הרחב, שאינו מגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, משלם כתוצאה מכך מסים מיותרים בהיקף כולל לא מבוטל. וגם מי שמגיש דו"ח למס הכנסה, ספק אם הוא ער לנושא או דורש את אותן הוצאות בניכוי. זאת משום שהאישורים שמנפיקים הבנקים על ההכנסות אלה הם על הכנסה ברוטו ולא על הנטו". רו"ח פרידמן ממליץ לבדוק אפשרות להגיש דו"ח למס הכנסה, מה שיאפשר לקזז את ההוצאות ולדרוש את החזר המס. לצורך כך רצוי לקבל מהבנקים אישורים על הוצאות העמלה שגבו בגין אותם דיבידנדים או ריביות, שבגינם נוכה מס במקור על ההכנסה ברוטו.

לקזז הפסדי הון מהשנה שעברה
לדרי רו"ח פרידמן, "משקיעים רבים, בעיקר שכירים, לא מגישים דו"ח למס הכנסה ובכך מפסידים את האפשרות לקזז הפסדי הון משנים קודמות כנגד רווחי הון בשנה הנוכחית". השנה,הוא מדגיש, יותר מבכל שנה אחרת, כדאי למשקיעים שרשמו רווחי הון יפים וסוחבים הפסדי הון משנים קודמות לשקול הגשת דו"ח למס הכנסה ולבקש החזרי מס ששולמו השנה.

לקזז הפרשי שער ממכירת ניירות ערך בחו"ל
"2010, כקודמתה, התאפיינה בתנודתיות רבה בשער הדולר", אומר רו"ח פרידמן. "בתקופות כאלה, שבהן שער הדולר נמצא בנטייה להיחלשות מול השקל, קורה לעתים קרובות שאדם שרכש ניירות ערך במט"ח ומכר אותם אחר-כך באותו מחיר דולרי או במחיר גבוה יותר, קיבל תמורה נמוכה יותר בשקלים מאחר ששער הדולר ירד. "לדוגמה, אם רכשת השנה נייר הנסחר בחו"ל ב-100 אלף דולר בשער של 3.85 שקל, ולאחר מכן מכרת אותו ב-105 אלף דולר בשער של 3.6 שקלים - במונחים דולריים יש לך רווח, אבל בשקלים נומינליים נוצר לך הפסד של 7,000 שקל. הבנקים, לפי הוראות מס הכנסה, לא מכירים באותו הפסד. אולם יש גם פרשנות אחרת, שכן לפי לשון החוק יש להכיר בהפסד בשקלים ולקזזו כנגד רווחים אחרים מניירות ערך". רו"ח פרידמן ממליץ למי שמגיש דו"ח למס הכנסה "לבדוק היטב את העסקאות שביצע בחו"ל, ולא להסתמך רק על רישומי הבנקים בנושא. במקרה שנוצרו הפסדים במונחים שקליים כתוצאה מהפרשי שער שקליים, אני ממליץ לקזז את ההפסדים בדו"ח השנתי המוגש למס הכנסה, לדווח על פחות רווחים ולדרוש החזרי מס בגין המס שנוכה במקור".

לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון
"אחד העקרונות של מיסוי שוק ההון הוא שניתן לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון, מנכסים סחירים ובלתי סחירים כאחד. הקיזוז נעשה שקל רווח כנגד שקל הפסד, ללא התחשבות בשיעור מס רווח ההון בגין כל נכס", מסביר רו"ח פרידמן. "לאור העובדה שאין הוראה בפקודת מס הכנסה על סדר הקיזוז, ניתן לקזז הפסדים מניירות סחירים, שאילו היה רווח היו חייבים במס של 15%-20%, כנגד רווחי הון מנכסים לא סחירים, החייבים במס של 20%-45% או כנגד דיבידנד שמושך בעל שליטה מחברה שבשליטתו; ובגין הרווחים האחרים של ניירות ערך הסחירים לשלם מס של 15%-20%. לצורך כך יש כמובן להגיש דו"ח למס הכנסה".

לייחס עלויות בשיטת הייחוס הספציפי
"החוק קובע כי ייחוס עלויות למכירות יהיה לפי שיטת 'ראשון נכנס - ראשון יוצא'. אם קניתי 10 מניות לפי 10 שקל למניה, ואחר-כך קניתי עוד 10 מניות לפי 15 שקל למניה, ומאוחר יותר מכרתי 5 מניות לפי 20 שקל למניה - החישוב של הפסד או רווח הון ייעשה לפי המחיר שבו קניתי את המניות הראשונות", מדגים רו"ח פרידמן. "עם זאת, החוק גם מאפשר ייחוס ספציפי. באותה דוגמה, אם קניתי 10 מניות ב-10 שקל, ואחר-כך קניתי בחשבון אחר בבנק אחר עוד 10 מניות ב-15 שקל למניה; אם אני מוכר 5 מניות, אני יכול לנצל את שיטת הייחוס הספציפי, ולמכור מניות מהחבילה שנרכשה במחיר גבוה יותר. לשם כך צריך שהרכישה תתבצע בחשבון אחר, ולכן מומלץ לקנות ניירות ערך בזמנים שונים במספר חשבונות כדי לאפשר גמישות בייחוס עלויות".

להפחית הוצאות המימון מהרווח
"שיעור המס על ניירות ערך סחירים הינו 20%. לגבי בעל מניות מהותי, שיעור המס על ניירות ערך סחירים הינו 25%. יש מסלול נוסף של תשלום מס שמאפשר לשלם מס של 25%, וזאת בניכוי הוצאות המימון הריאליות. לבעל מניות מהותי, ברור מאליו שכדאי לתבוע בניכוי את הוצאות המימון הריאליות כנגד רווחיו", מסביר רו"ח פרידמן."אולם, גם לנישום יחיד רגיל, החייב במס של 20%, בעל הוצאות מימון ריאליות בגין רכישת ניירות ערך, כדאי לעשות חשבון ולבדוק אם עדיף לו לבחור במסלול שיעור מס של 25%, תוך הפחתת הוצאות המימון מהרווח. גם כאן יש צורך בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. "הדבר נכון בייחוד כשיש הפסדים מניירות ערך: אז ניתן באמצעות הוצאות מימון להגדיל את ההפסדים, לרבות הפסדים הניתנים להעברה לשנים הבאות, ללא תשלום מס כלשהו".

לדרוש בדו"ח החזר מס שנוכה
"הבנקים מנכים 20% מס על הרווח ממכירה, אך אם מוקדם יותר באותה שנה הנישום מכר ניירות ערך אחר בהפסד, הבנק מקזז אוטומטית את ההפסד ממכירת ניירות ערך הראשון מהרווח ממכירת השני, ומנכה לו מס במקור רק על הרווח בניכוי ההפסד", מסביר רו"ח פרידמן. "לדוגמה, אם בחודש נובמבר המשקיע ימכור ניירות ערך בהפסד של 15 אלף שקל, ובחודש דצמבר ימכור ניירות ערך אחר ברווח של 20 אלף שקל - הבנק ינכה לו מס של 20% רק על ההפרש בין הסכומים, קרי 5,000 שקל".

אך מה קורה אם סדר האירועים הפוך? כלומר, אם אותו יחיד ימכור בחודש נובמבר ניירות ערך ברווח של 20 אלף שקל, ובחודש דצמבר ימכור ניירות ערך שני בהפסד של 15 אלף שקל? ההיגיון אומר שגם כאן הבנק צריך לבצע קיזוז בין ההפסד לרווח. עם זאת, נכון להיום הדבר לא מתבצע מפני שהוראות מס הכנסה מאפשרות רק קיזוז כאשר ההפסד קודם לרווח, ולא ההפך. בדוגמה שלפנינו הנישום יקבל מהבנק אישור למס הכנסה שניכו לו מס במקור על רווח של 20,000 שקל ממכירת ניירות ערך הראשון, ושיש לו יתרת הפסדים להעברה של 15,000 שקל ממכירת ניירות ערך השני.את האישור הזה ניתן לנצל רק אם מגישים דו"ח למס הכנסה. מי שלא יגיש דו"ח למס הכנסה עלול להפסיד את הכסף ולשלם מס על רווח של 20,000 שקל, במקום על 5,000 שקל. לדברי רו"ח פרידמן, "מדובר בגזירה של מס הכנסה, שפוגעת בציבור משקיעים לא מתוחכם, שאין לו רואה חשבון צמוד, וספק אם הוא ער בכלל לעובדה שהוא משלם מס שהוא לא אמור לשלם. להערכתי, הציבור הרחב מפסיד כל שנה עשרות מיליוני שקלים מתשלום מסי יתר כתוצאה ממצב זה, וכ-100 מיליון שקל בכלל. מן הראוי שמס הכנסה יאפשר חישוב של המס על רווחי הון על בסיס שנתי ולא על בסיס חודשי."כלומר, על מס הכנסה לאפשר לבנקים ולברוקרים קיזוז של הפסדים מרווחים ממכירות ניירות ערך באותה שנת מס, גם כאשר הרווח קדם להפסד, ולאפשר החזר ניכוי המס במקור אם מתברר כי בחישוב שנתי המס הנכון בגין הרווח בניכוי ההפסדים באותה שנת מס נמוך מהמס שנוכה במקור בפועל". לכן, רו"ח פרידמן מציע "להגיש דו"ח למס הכנסה, ובדו"ח לקבל את החזר המס שנוכה. זה לא פתרון מושלם, שכן הגשת הדו"ח כרוכה בעלויות וכמובן בלא מעט בירוקרטיה. מומלץ לוודא כי העלויות לא יעלו על החיסכון במס שייווצר מהגשת הדו"ח. פתרון אפשרי נוסף הוא שאותו נישום ימכור ניירות ערך אחרים שברשותו ברווח לפני סוף שנת המס, כדי שיוכל לקזז את ההפסדים מהרווח ממכירת ניירות ערך". 

להשקיע בקרנות כספיות ובמק"מ
"רווחים בגין ריבית מפיקדון שקלי בבנקים לא ניתנים לקיזוז כנגד הפסדים מניירות ערך בבורסה. מאידך, רווחים, לרבות ריבית, בגין קרנות כספיות, אג"ח ומק"מ, ניתנים לקיזוז כנגד אותם הפסדים", מציין רו"ח פרידמן. "לפיכך, מי שספג הפסדים בבורסה ורוצה להשקיע את הנותר לו בהשקעה סולידית, טוב יעשה עם ישקיע את כספו במק"מ, בקרנות נאמנות כספיות וכדומה במקום בפיקדון שקלי בבנק. הדבר נכון בפרט לגבי חברות, שכן בנוסף לסוגיות קיזוז ההפסדים, השקעה בפיקדון בבנק אינה מקנה הגנה אינפלציונית, להבדיל מהשקעה בקרנות נאמנות, מק"מ וכדומה". 

לייחס עלויות לדיבידנד שלא מרווח

לדברי רו"ח פרידמן, "ישנם משקיעים רבים שקיבלו בשנה החולפת דיבידנד מחברות שחילקו את אותם דיבידנדים שלא מתוך רווחים, אלא במסגרת הפחתת הון באישור בית המשפט, כמו פרטנר ודיסקונט להשקעות. בהתאם להוראות רשות המסים, ניכוי המס במקור בוצע ממלוא סכום הדיבידנד שחולק מבלי שיוחסה עלות. משקיעים אלה רשאים לדרוש ייחוס עלויות לאותו דיבידנד ולבקש החזר מס בגין המס שנוכה במקור". 

להשקיע בחברות המחלקות דיבידנד

ישנם משקיעים הפועלים באמצעות חברה בע"מ, כאשר לחברה שבבעלותם נוצרים עודפים ומזומנים בקופה, והמטרה היא להשקיעם חזרה בשוק ההון.למשקיעים אלה ממליץ רו"ח פרידמן, "להשקיע עודפי מזומנים במניות של חברות בעלות מדיניות קבועה של חלוקת דיבידנד מתוך הרווחים השוטפים, כמו בזק, פרטנר, אלוני חץ וסלקום. דיבידנד זה, המתקבל בידי חברה ישראלית, פטור ממס בידי החברה המקבלת, ובכך יש יתרון להחזיק השקעות אלה באמצעות חברה בע"מ ולא באמצעות יחיד".

 מקור: גלובס 02/11/2010

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000598151